KOK PLAY 스테이킹&출금 프로세스

1.스테이킹
거래소 가상화폐- >KOK 지갑 전송- >KOK 채굴탭- >스테이킹

2.재스테이킹
KOK 채굴탭- >KOK 토큰- >스테이킹

3.거래소 출금
KOK 지갑- >거래소 KOK로 출금-- >매도- >원화 출금


KOK PLAY 무료상담

보내기